Tragédia v našich radoch - stratili sme kolegu

(Prešov 16. - 21.4.2022)S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 16. apríla 2022 sa s nami náhle a nepredvídane navždy rozlúčil náš vážený kolega a dobrý priateľ

Ing. Miroslav Mikloš

hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja, ktorého sme na jeho poslednej ceste odprevadili 21. apríla 2022 v Prešove.

Česť jeho pamiatke!

Združenie HK8 na X. kongrese EURORAI v Linzi

(Linz 17.-18.10.2019)

Po niekoľkomesačnom úsilí a za pomoci našich rakúskych kolegov z Krajinského účtovného dvora Dolného Rakúska v Sankt Pőltene, najmä Dr. Edith Goldeband, riaditeľky a Mag. Franza Bergera, naše Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov – HK8 prijali v marci 2019 v Moskve za člena-pozorovateľa. Od tohto momentu nás už EURORAI pozýva na každé podujatie.Na X. kongrese EURORAI, ktorý sa 17. a 18.


Čítaj viac...

Združenie HK8 má nového predsedu

(Tomášov 9.10.2019)

Pracovné stretnutie sa nieslo aj v znamení blížiacich sa termínov volieb hlavných kontrolórov v jednotlivých samosprávnych krajoch. Tie sa uskutočnia postupne počas cca 11 nasledujúcich mesiacov. V záujme zachovania kontinuity a stability HK8 sa doterajší predseda HK8 Ing.


Čítaj viac...

Medzinárodné stretnutie kontrolórov

(Tomášov 9.-10.10.2019)

V dňoch 9. a 10. októbra 2019 sa v kaštieli v Tomášove na území Bratislavského samosprávneho kraja konalo medzinárodné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC SR s niektorými kolegami, riaditeľmi z Mestského účtovného dvora vo Viedni (Dr. Peter Pollak) a Krajinského účtovného dvora Burgenlandu (Mag. Andreas Mihalits). Rokovanie hlavných kontrolórov VÚC prišiel v prvý deň pozdraviť starosta obce Tomášov, Ing. Ištván Pomichal, ktorý predstavil obec s jej históriou a aj samotný kaštieľ.


Čítaj viac...

Stretnutie expertnej skupiny RE so zástupcami hlavných kontrolórov

(Bratislava 5.6.2019)

V súvislosti s analýzou a hľadaním optimálneho riešenia nezávislej kontroly v samospráve sa na Ministerstve vnútra SR dňa 5. júna 2019 uskutočnilo stretnutie s expertnou skupinou Rady Európy. V expertnej skupine bola jedna členka z Dánska, dve z Ukrajiny a po jednom členovi z Veľkej Británie, Rakúska, Francúzska a z Grécka/Nemecka (Grék pôsobiaci v Nemecku). Za kontrolórov sa okrem mňa zúčastnili Ing. Budzák, Ing. Šinály a Ing. Kapášová (HK obce Láb).


Čítaj viac...

Viedenské sympózium k vybraným otázkam kontroly

(Viedeň 22.5.2019)

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa zástupcovia Združenia HK8 zúčastnili tradičného Viedenského sympózia, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. mája 2019 tentokrát na tému „Dáta – prekliatie alebo požehnanie kontroly. Sympózium pravidelne organizuje Viedenský účtovný dvor na čele s jeho riaditeľom Dr. Petrom Pollakom za bohatej účasti zástupcov kontrolných orgánov z domáceho Rakúska i zo zahraničia.


Čítaj viac...

Stretnutie rakúskych a slovenských kontrolórov so zástupcami Ministrerstva vnútra SR

(Bratislava 26.4.2019)

V súvislosti s analýzou fungovania nezávislej kontroly v územnej samospráve sa dňa 26. apríla 2019 uskutočnila konzultácia k fungovaniu kontrolného systému v územnej samospráve v Rakúsku. Konzultácie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Mgr. Monika Filipová, riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov, Mgr. Naďa Kurilová, vedúca oddelenia územnej samosprávy a Mgr. Michaela Bujnová, ďalej Dr. Edith Goldeband, riaditeľka Krajinského účtovného dvora Dolného Rakúska, Mag. Franz Berger dvorný radca z Dolného Rakúska, Mag.


Čítaj viac...

Konzultácia k zákonu č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

(Banská Bystrica 11.4.2019)

Dňa 11. apríla 2019 sa na Útvare hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja za účasti zástupcov ÚHK z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnila konzultácia s Mgr. Ing. Petrom Kovaříkom, riaditeľom odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR, k aplikácii zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie za člena EURORAI

(Bratislava/Banská Bystrica 28.01.2019, doplnené 10.04.2019)

Po zodpovednom zvažovaní a získaní potrebných informácií sa naše združenie HK8 rozhodlo zapojiť do aktivít medzinárodnej organizácie EURORAI (European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions), ktorá združuje regionálne externé inštitúcie na kontrolu verejných financií, teda inštitúcie, ktoré boli zriadené na vykonávanie kontroly verejných financií. Členstvo v EURORAI môže mať formu riadneho člena, pridruženého člena alebo člena pozorovateľa.


Čítaj viac...

Rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny

(Bratislava 16.01.2019)

Dňa 16. januára 2019 sa na Ministerstve vnútra SR uskutočnilo v poradí už tretie rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny k riešeniu inštitútu hlavného kontrolóra. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia organizátora Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, Sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Združenia miest a obcí SR, Združenia hlavných kontrolórov Miest a obcí SR a na rokovanie bol po prvýkrát prizvaný zástupca združenia HK8 a tiež kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy.


Čítaj viac...

Stretnutie kontrolórov samosprávnych krajov v Častej-Papierničke

(Častá-Papiernička - 25.-26.10.2018)

V účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR v Častej-Papierničke sa v dňoch 25.-26. októbra 2018 uskutočnila konferencia kontrolórov samosprávnych krajov SR, ktorú spoločne organizovali Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Hosťami konferencie boli zástupcovia Účtovného dvora hlavného mesta Rakúska Viedne v osobe jeho riaditeľa Dr. Petra Pollaka a tlačovej tajomníčky Elvíry Franta, zástupca Účtovného dvora dolného Rakúska Franza Bergera a kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Peter Šinály.


Čítaj viac...

Viedenské sympózium "Kompetencie kontroly"

(Viedeň - 16.05.2018)

Riaditeľ mestského účtovného dvora Pollak:

Výmena skúseností medzi kontrolnými inštitúciami posilňuje verejnú finančnú kontrolu

Špecifickej odbornej téme „Kompetencie kontroly“ sa venoval počas Viedenského sympózia 16. mája 2018 v Erbovom sále viedenskej radnice veľký počet skúsených odborníkov.


Čítaj viac...

Odborná konferencia o zmenách v účtovníctve samosprávy v Rakúsku

(Bratislava - 20.10.2017

Na pozvanie mestského kontrolóra Hlavného mesta SR Bratislavy sa hlavní kontrolóri niektorých samosprávnych krajov a krajských miest zúčastnili odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému Zmeny v účtovníctve samosprávy a ich vplyv na kvalitu kontrolnej činnosti v Rakúsku. Prednášajúcim k tejto téme bol Mag. Peter Biwald, riaditeľ Výskumného ústavu verejnej správy v Rakúsku, konferencie sa zúčastnili tiež zástupcovia účtovných dvorov z Dolného Rakúska a hlavného mesta Viedne na čele s jeho riaditeľom Dr. Petrom Pollakom.


Čítaj viac...

Viedenské sympózium "Kontrola poplatkov"

(Viedeň 26.04.2017)

Špecifickou odbornou tematikou „Kontrola poplatkov“ sa zaoberalo viedenské sympózium, ktorého organizátorom bol Viedenský mestský účtovný dvor. Sympózium sa uskutočnilo 26. apríla 2017 v Erbovej sieni viedenskej mestskej radnice a  odbornými prednáškami svoje poznatky a skúsenosti z problematiky poplatkov prezentovali odborníci z Viedenského mestského účtovného dvora, Účtovného dvora Horné Rakúsko, Ústavného súdneho dvora, KDZ – Centrum pre výskum verejnej správy a Magistrátu mesta Viedeň.


Čítaj viac...

Rokovali kontrolóri VÚC a niektorých rakúskych účtovných dvorov

(Bratislava - 22. a 23. septembra 2016)

Stretnutie predstaviteľov účtovných dvorov susedných spolkových krajín Rakúska a mesta Viedne a hlavných kontrolórov všetkých samosprávnych krajov Slovenska

V dňoch 22. a 23. septembra 2016 sa v bratislavskom hoteli Set uskutočnilo stretnutie predstaviteľov účtovných dvorov susedných spolkových krajín Rakúska a mesta Viedne a hlavných kontrolórov všetkých samosprávnych krajov Slovenska. Hosťami tohto stretnutia bol aj riaditeľ bratislavskej expozitúry NKÚ, ako aj mestský kontrolór mesta Bratislavy.


Čítaj viac...

Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov v Košickej Belej

(Košická Belá - 21. a 22. júna 2016)

V dňoch 21. až 22. júna 2016 sa na pôde Košického samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov ôsmich samosprávnych krajov SR.

Predmetom diskusií  boli procesná a hmotnoprávna problematika kontroly vykonávanej krajskými kontrolórmi, najmä výkon finančnej kontroly, oblasť verejného obstarávania, účtovníctva, prijímania návratných zdrojov financovania.


Čítaj viac...

Výsledky kontroly NKÚ SR o hospodárení samosprávnych krajov

(Bratislava - 10.11.2015)

Dňa 10. novembra sa v popludňajších hodinách v sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutočnila prezentácia výsledkov kontrolnej akcie NKÚ SR zameranej na hospodárenie samosprávnych krajov. Na prezentáciu boli pozvaní zástupcovia verejnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce a médií. Prezentácie sa okrem iných zúčastnil predseda združenia SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing.


Čítaj viac...

Stretnutie kontrolórov samosprávnych krajov

(Lúčky - 15.-16.10.2015)

Súčasťou programu dvojdňového pracovného stretnutia zamestnancov útvarov hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré zorganizovali Prešovský a Žilinský samosprávny kraj, bola prednáška renomovanej autorky odborných publikácií z oblasti účtovníctva a rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy Ing. Terézie Urbanovej.


Témou prednášky spojenej s následnou diskusiou boli postupy účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, pravidlá ich hospodárenia a tiež otázky týkajúce sa zostavovanie rozpočtov a záverečných účtov samosprávnych krajov.


Čítaj viac...

Stretnutie zástupcov Združenia HK8 s predsedom NKÚ SR

(Banská Bystrica - 23.09.2015)

Predseda združenia HK8 Ing. Michal Kňažek požiadal listom z 23. septembra 2015 o stretnutie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Karola Mitríka so zámerom prerokovať možnosti a formy prípadnej vzájomnej spolupráce. Termín stretnutia bol predbežne dohodnutý na 10. novembra 2015.

Pozvánka na rozporové konanie k návrhu zákona

(Banská Bystrica - 12.06.2015)

Združeniu HK8 bola doručená pozvánka MF SR na rozporové konanie k uplatneným pripomienkam združenia k návrhu zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou. Rozporové konanie bolo zvolané na deň 15.06.2015 o 13,00 hod. na MFSR, 1. poschodie, kancelária č.d. 145S.

19 pripomienok HK8 k návrhu zákona o finančnej kontrole

(Banská Bystrica - 29.05.2015)

Dňa 29.05.2015 boli odoslané pripomienky Združenia HK8 k návrhu zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou. Celkovo bolo podaných 19 pripomienok, z toho 3 obyčajné a 16 zásadných.

Návrh nového zákona zákona o finančnej kontrole

(Bratislava - 13.05.2015)

Na portáli právnych predpisov MS SR je v rámci medzirezortného pripomienkového konania zverejnený materiál Návrh zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienky je možné podať do 01.06.2015.