Návrh zákona o finančnej kontrole

Na portáli právnych predpisov MS SR bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania zverejnený návrh zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dňa 29.05.2015 boli odoslané pripomienky HK8 k návrhu zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou. Celkovo bolo podaných 19 pripomienok, z toho 3 obyčajné a 16 zásadných.

Dňa 15.06.2015 sa konalo rozporové konanie na MF SR v Bratislave. V úvode rokovania HK8 uviedlo dôvody pripomienkovania zákona, najmä nie celkom jasné postavenie hlavných kontrolórov a ich oprávnenia pri výkone kontroly. Po následnom prerokovaní jednotlivých pripomienok MF SR uviedlo stanovisko, že pripomienky nebudú do návrhu zákona zapracované. MF SR akékoľvek zmeny týkajúce sa postavenia a výkonu kontrolnej činnosti v územnej samospráve konzultuje s MV SR. MV SR neuvažuje o otváraní zákonov č. 369/1990 Zb. a č. 302/2001 Z. z. v tomto roku. Ďalším argumentom bolo zavádzanie nového druhu kontroly (kontrola podľa osobitného predpisu), pričom sa osobitný predpis spätne odvoláva na zákon o finančnej kontrole, čo nie je v súlade s účelom zákona.