Stanovy združenia

Stanovy Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov

Čl. l - Základné ustanovenia

  1. Názov združenia je Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov (ďalej len „združenie“ alebo  HK8).
  2. Združenie je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien a doplnkov dobrovoľným, nepolitickým združením hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Oficiálna skratka názvu je HK8. Táto skratka sa do cudzích jazykov neprekladá.

Čl. lI - Sídlo združenia

Sídlom združenia je: Ing. Štefan Marušák, Sibírska 11, 831 02 Bratislava.

Čl. III - Poslanie a ciele HK8

  1. HK8 sa svojou činnosťou orientuje najmä na zvyšovanie odbornosti a efektívnosti výkonu kontrolnej činnosti v oblastiach územnej samosprávy SR.
  2. HK8 spolupracuje s odbornými orgánmi, organizáciami s podobným alebo príbuzným zameraním doma i v zahraničí.
  3. Hlavným poslaním a cieľmi HK8 sú:

a) podpora zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov VÚC, najmä legislatívnou formou, ako aj vytváranie možností zvyšovania ich kvalifikácie,

b) podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného výkonu kontrolnej činnosti a prezentácii jej výsledkov vrátane zverejňovania aktuálnych problémov,

c) využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov zameraných do oblasti pôsobenia a na činnosť HK8, ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a účinné pôsobenie kontroly,

d) sprostredkúvanie informácií členom HK8 formou školení, odborných konferencií, pracovných stretnutí, publikačnou činnosťou a poskytovaním odbornej konzultačnej činnosti,

e) spolupráca s obdobnými inštitúciami v SR a v krajinách EÚ,

f) predkladanie návrhov a vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa kontroly v samospráve.

Čl. IV - Orgány združenia

1. Orgány združenia sú:

· členská schôdza HK8, (ďalej ČS),

· predseda HK8,

· kontrolná komisia HK8, (ďalej KK8).

1.1 Členská schôdza HK8 je najvyšším orgánom HK8, je to  zhromaždenie členov   HK8, ktoré zvoláva predseda HK8  raz za  rok. Predseda HK8 zvolá členskú schôdzu HK8 tiež:

a) v prípade mimoriadnej potreby,

b) ak o to požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov  HK8.

    Členská schôdza HK8   schvaľuje:

· stanovy združenia a vnútorné normy HK8,

· dokumenty o základných zámeroch, rozvoji a organizácii činnosti HK8,

· záverečný účet a rozpočet HK8,

· výšku ročného členského príspevku,

· čestné členstvo v HK8.

    Členská schôdza HK8 priamo volí:

· predsedu HK8,

· členov a predsedu kontrolnej komisie HK8,

· čestných členov.

    Členská schôdza HK8 berie na vedomie správy o činnosti HK8.

    Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas najmenej piatich členov.

1.2 Predseda  HK8 je štatutárnym orgánom združenia, koná v mene združenia a zastupuje   združenie navonok v rozsahu oprávnení udelených mu členskou schôdzou  a internými normami HK8.

1.3 Kontrolná komisia HK8 je trojčlenný kontrolný orgán združenia. Kontrolná komisia vykonáva najmä kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom HK8 a dodržiavania Stanov HK8 a ostatných platných predpisov vzťahujúcich sa na činnosť HK8.

Predseda a KK8 združenia sú volené orgány HK8. Funkčné obdobie volených orgánov HK8 je dvojročné, začína vyhlásením výsledkov volieb a končí zvolením nových orgánov HK8

Výkon funkcie predsedu  HK8 a členov kontrolnej  komisie končí:

      - uplynutím funkčného obdobia,

- vzdaním sa funkcie,

- odvolaním z funkcie,

- zánikom členstva v združení,

- úmrtím.

Čl. V - Členstvo v HK8

1. Členmi môžu byť osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi združenia a jeho stanovami a ktoré sa chcú svojou prácou aktívne podieľať na vytváraní podmienok efektívnej a účinnej kontroly v samospráve SR. Členstvo v HK8 môže byt riadne alebo čestné.

2. Riadnymi členmi môžu byť len riadne zvolení hlavní kontrolóri VÚC.

3. Členstvo vzniká podaním prihlášky predsedovi HK8 a zaplatením členského príspevku na účet HK8.

4. Čestným členom HK8 môže byť riadne zvolený hlavný kontrolór VÚC po uplynutí jeho volebného obdobia, ak chce naďalej  participovať na činnosti HK8  a tak napomáhať  zvyšovaniu odbornosti a efektívnosti výkonu kontrolnej činnosti. Čestný člen disponuje hlasom poradným. Čestné členstvo priznáva ČS HK8 na základe písomnej prihlášky. Na čestného člena sa vzťahujú všetky práva a povinnosti riadneho člena okrem hlasovacieho práva a práva byť volený do orgánov združenia . Členský príspevok  pre čestného člena je stanovený vo výške 5 € ročne.

5. Člen HK8 má právo:

a) podieľať sa na činnosti, kontrole a rozvoji HK8 a zúčastňovať sa organizovaných aktivít HK8,

b) navrhovať a voliť kandidátov a byť volený do orgánov HK8 (neplatí pre čestného člena),

c) využívať možnosť výmeny skúseností s inými členmi HK8,

d) využívať možnosti vzdelávacej a doškoľovacej činnosti organizovanej združením a používať pritom výhody svojho členstva,

e) požadovať od orgánov HK8 konzultačnú pomoc pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činnosti hlavných kontrolórov miest a obcí SR,

f) požadovať od orgánov HK8 pomoc a podporu pri mimosúdnej ochrane svojich práv v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti v územnej samospráve SR,

g) podávať návrhy na zefektívnenie činnosti HK8,

h) prostredníctvom orgánov HK8  podávať kompetenčne a vecne príslušným orgánom, inštitúciám a združeniam v SR podnety a návrhy na tvorbu alebo zmenu právnych predpisov upravujúcich výkon kontroly alebo návrhy na zlepšenie kontrolnej činnosti v územnej samospráve v SR. V prípade individuálnej aktivity neodkladne informuje orgány HK8.

6. Člen HK8 je povinný:

a) dodržiavať Stanovy HK8 a vnútroorganizačné normy združenia,

b) platiť včas a v stanovenej výške členský príspevok,

c) dbať o dobré meno HK8,

d) tvorivo a iniciatívne sa podieľať na činnosti HK8 v súlade so svojim postavením,   úlohami a stanovami.

7. Pozastavenie členstva. Členstvo sa riadnemu členovi pozastaví, ak neuhradí členský príspevok do dvoch mesiacov od uplynutia termínu na zaplatenie členského. Pozastavením členstva zaniká členovi právo byť volený do orgánov a voliť orgány HK8. Pozastavenie členstva sa zruší po zaplatení členského.

8. Členstvo v HK8 zaniká:

a) písomným oznámením člena o vzdaní sa členstva, doručeným predsedovi HK8,

b) uplynutím funkčného obdobia  hlavného kontrolóra,

c) úmrtím člena,

d) vylúčením člena za neplnenie si členských povinností alebo za hrubé a úmyselné porušenie zásad hospodárnosti s majetkom HK8. O vylúčení člena HK8 z dôvodu neplnenia si členských povinností rozhoduje ČS  formou uznesenia. Uznesenie je platné, keď zaň zahlasujú minimálne piati členovia,

e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,

f) členovi zanikne členstvo v HK8 aj z dôvodu neuhradenia členského príspevku v dobe pozastavenia členstva v zmysle ods. 7, ak ani do troch mesiacov od uplynutia termínu na zaplatenie členského príspevku tento neuhradí,

g) zánikom združenia,

h) čestné členstvo HK8 zaniká dňom rozhodnutia ČS o jeho odňatí, na návrh riadneho člena HK8.

Čl. VI - Hospodárenie HK8

1. Prostriedky na činnosť HK8 sa tvoria z:

a) členských príspevkov,

b) príjmov z publikačnej činnosti,

c) príjmov z poradenskej, školiacej a expertíznej činnosti,

d) iných príjmov (napr. dary členov HK8, príspevky sponzorov a pod.).

2. Finančné prostriedky HK8 sú uložené na účte v peňažnom ústave. Hospodárenie s finančnými prostriedkami HK8 je vykonávané v súlade s príslušnými predpismi, schváleným rozpočtom a Zásadami hospodárenia s majetkom HK8.

3. Výšku ročného členského príspevku schvaľuje snem HK8. Členský príspevok je splatný do 31. marca bežného roka.  

Čl. VII - Zánik združenia

Združenie môže zaniknúť:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Čl. VIII – Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Zmeny týchto Stanov HK8 schvaľuje Členská schôdza  HK8.

2. O rozpustení HK8  rozhoduje ČS HK8, pričom rozhodne tiež o spôsobe naloženia s majetkom HK8, a to v súlade so všeobecne platnými predpismi.

3. Tieto stanovy boli schválené uznesením na zakladajúcej členskej schôdzi a účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie.

4. Splnomocnencom oprávneným konať v mene prípravného výboru v procese registrácií HK8 bol ustanovený Ing. Štefan Marušák, bytom Sibírska 11, 831 02 Bratislava.

 

V Bratislave 10. 11. 2011