Vznik združenia


Začiatok spolupráce hlavných kontrolórov samosprávnych krajov sa datuje od vzniku samosprávnych krajov v roku 2001. Až do roku 2011, kedy definitívne padlo rozhodnutie o založení stavovskej organizácie, nebol postup hlavných kontrolórov v základných otázkách, najmä v oblasti legislatívy, dostatočne koordinovaný a stanoviská hlavných kontrolórov k závažným legislatívnym otázkam týkajúcich sa kontroly boli vnímané iba ako ich individuálne názory. Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR, v skratke HK8, je občianske združenie a má ako právnická osoba možnosť významnejším spôsobom vstupovať do pripomienkového konania k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež prezentovať názory a postoje hlavných kontrolórov samosprávnych krajov k dôležitým otázkam kontroly v územnej samospráve.