Vychádzajúc z usporiadania kontrolného systému v Slovenskej republike, ktorého súčasťou sú aj kontrolóri samosprávnych krajov, považuje Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov (ďalej „Združenie HK8“) za legitímne prezentovať svoj postoj k aktuálnym problémom rešpektovania postavenia hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra v Košickom samosprávnom kraji (ďalej „KSK“).

I.

Združenie HK8 negatívne vníma kontroverzné kroky KSK, najmä jeho štatutárneho orgánu, voči hlavnému kontrolórovi KSK a útvaru hlavného kontrolóra KSK.

II.

K zákonným úlohám samosprávneho kraja, a teda aj jeho orgánov, patrí tiež povinnosť utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a voliť hlavného kontrolóra. Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly (§ 4 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)).

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne a neprihliada na príkazy, ktoré sú v rozpore so základnými pravidlami kontrolnej činnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)).

Elementárne princípy kontroly sa musia uplatňovať v ktorejkoľvek fáze kontrolnej činnosti, počnúc plánovaním, výkonom kontroly, a končiac realizáciou výsledkov kontroly a plnením informačnej povinnosti. Bez rešpektovania nezávislosti nie je možné hovoriť o efektívnom a funkčnom kontrolnom systéme.

III.

Združenie HK8 so znepokojením prijalo informácie od svojho člena o neposkytovaní súčinnosti pri kontrole vykonávanej na Úrade KSK. Po zistení závažných nedostatkov, z ktorých rezultovalo aj podanie oznámenia o podozrení zo spáchania trestných činov, sa hlavný kontrolór a jeho útvar stretol s neakceptovaním návrhov na motivačné ohodnotenie zamestnancov zaradených na jeho útvare a snahami o diskreditáciu útvaru hlavného kontrolóra. Zavŕšením tlaku na integritu hlavného kontrolóra a jeho útvaru bolo zo strany KSK podanie správnej žaloby na hlavného kontrolóra, ktorý je zamestnancom KSK. Neakceptovateľným je aj stav niekoľkomesačnej neochoty predsedu samosprávneho kraja komunikovať s hlavným kontrolórom.

IV.

Pri rešpektovaní princípov nezávislosti kontroly je neprijateľný, v predmetnej správnej žalobe akcentovaný, výklad oprávnenosti hlavného kontrolóra na výkon kontroly len na základe zastupiteľstvom schváleného plánu, resp. na žiadosť zastupiteľstva.

Združenie HK8 zastáva právny názor podporený aj metodickým usmernením Ministerstva vnútra SR, ktoré je gestorom zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), že hlavný kontrolór je oprávnený vykonávať kontroly podľa osobitných predpisov alebo aj z vlastnej iniciatívy, a v tejto súvislosti poukazuje na takúto mnohoročnú prax pri výkone kontrolnej činnosti v samosprávnych krajoch.

Ak by mal byť pripustený výklad o možnosti oprávnenosti na vykonanie kontroly len na základe rozhodnutia zastupiteľstva, nie je možné hovoriť o nezávislosti kontrolnej činnosti.

V.

Podľa názoru Združenia HK8 nie je možné akceptovať mocensko – politické tlaky ohrozujúce nezávislosť kontroly a  snahy o jej diskreditáciu.

Vzhľadom k tomu, že exekutívne orgány samosprávy majú podľa súčasnej legislatívnej úpravy k dispozícii prostriedky na vyvinutie tlaku na hlavného kontrolóra a útvar hlavného kontrolóra  za účelom nepriameho ovplyvnenia ich konania, je nanajvýš aktuálna potreba urgentnej zmeny postavenia hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a jeho útvaru v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

VI.

Na tomto stanovisku Združenia HK8 sa jednomyseľne zhodli všetci jeho členovia.

 

V Banskej Bystrici dňa 10. apríla 2019

 

                                                                                               Ing. Michal Kňažek v. r.

predseda združenia