Viedenské sympózium "Kontrola poplatkov"

(Viedeň 26.04.2017)

Špecifickou odbornou tematikou "Kontrola poplatkov" sa zaoberalo viedenské sympózium, ktorého organizátorom bol Viedenský mestský účtovný dvor. Sympózium sa uskutočnilo 26. apríla 2017 v Erbovej sieni viedenskej mestskej radnice a  odbornými prednáškami svoje poznatky a skúsenosti z problematiky poplatkov prezentovali odborníci z Viedenského mestského účtovného dvora, Účtovného dvora Horné Rakúsko, Ústavného súdneho dvora, KDZ – Centrum pre výskum verejnej správy a Magistrátu mesta Viedeň. Ako pri otvorení sympózia podčiarkol Albert Schön, zástupca riaditeľa Viedenského mestského účtovného dvora, téma poplatkov je pre verejný sektor veľmi dôležitá, pretože sa pri nich jedná vždy o dodržanie princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, a preto tiež otázky týkajúce poplatkov za verejné služby musia byť vecne a objektívne zodpovedané.

Riaditeľ Viedenského mestského účtovného dvora Peter Pollak vyzdvihol dobrú vzájomnú spoluprácu kontrolných inštitúcií a zdôraznil potrebu a dôležitosť prehľadných štandardov, ktoré budú zárukou transparentnosti kontroly.


Sympózia sa predstavitelia kontrolných inštitúcií z Rakúska, okrem iných riaditelia účtovných dvorov jednotlivých spolkových krajín Rakúska Andreas Mihalits, Brigitte Eggler-Bargehr, Friedrich Pammer, Heinz Drobesch, Reinhard Krismer, Ludwig F. Hillinger, Günter Bauer ako aj Hannes Liposchek, riaditeľ Kontrolného úradu mesta Villach, ktorý podujatie moderoval. Zahraničnými hosťami sympózia boli prezident Účtovného dvora Saska, Karl-Heinz Binus, hlavný kontrolór mesta Bratislava Ing. Peter Šinály a členovia nášho združenia Ing. Štefan Marušák a Ing. Michal Kňažek.Doplnkovým podujatím sympózia bola neformálna výmena poznatkov a skúseností vedúcich predstaviteľov verejných kontrolných inštitúcií "Sieťová kontrola", ktorá sa uskutočnila z iniciatívy Viedenského mestského účtovného dvora a na pozvanie starostu mesta Viedeň a predsedu krajinskej vlády Dr. Michaela Häupla v mestskom vinárstve Cobenzl. V zastúpení starostu Viedne privítal Dr. Peter Pollak, riaditeľ Viedenského mestského účtovného dvora, okrem iných prezidentku Účtovného dvora Dr. Margit Kraker, riaditeľa Magistrátu mesta Viedeň Dr. Ericha Hechtnera, poslanca viedenského parlamentu a člena komisie pre mestský účtovný dvor, Ing. Christiana Meidlingera, prezidenta Účtovného dvora Sasko, Prof. Dr. Karl-Heinza Binusa, delegáciu zo Slovenska zastúpenú Ing. Štefanom Marušákom, Ing. Michalom Kňažekom ako aj Ing. Petrom Šinálym a v neposlednom rade tiež riaditeľky a riaditeľov všetkých ôsmich rakúskych krajinských účtovných dvorov Mag. Heinza Drobescha, Ing. Reinharda Krismera, Dr. Edith Goldeband, MMag. Güntera Bauera, Dr. Friedricha Pammera, Dr. Brigitte Eggler-Bargehr, Mag. Andreasa Mihalitsa a Mag. Ludwiga F. Hillingera.