Rokovali kontrolóri VÚC a niektorých rakúskych účtovných dvorov

(Bratislava - 22. a 23. septembra 2016)

Stretnutie predstaviteľov účtovných dvorov susedných spolkových krajín Rakúska a mesta Viedne a hlavných kontrolórov všetkých samosprávnych krajov Slovenska

V dňoch 22. a 23. septembra 2016 sa v bratislavskom hoteli Set uskutočnilo stretnutie predstaviteľov účtovných dvorov susedných spolkových krajín Rakúska a mesta Viedne a hlavných kontrolórov všetkých samosprávnych krajov Slovenska. Hosťami tohto stretnutia bol aj riaditeľ bratislavskej expozitúry NKÚ, ako aj mestský kontrolór mesta Bratislavy. Účastníkov rokovania pozdravil vo svojom príhovore župan BSK Pavol Frešo. Okrem iného vyzdvihol veľmi úzku spoluprácu s Dolným Rakúskom a s Burgenlandom. Spolupráca VÚC s Rakúskymi spolkovými krajinami sa práve týmto podujatím premieta aj do spolupráce kontrolných orgánov. Iniciatíva tejto medzinárodnej spolupráce vychádza zdola, čiže od kontrolórov.


Počiatky štátneho kontrolného systému v Rakúsku-Uhorsku položila Mária Terézia už pred 255-timi rokmi (v roku 1761 Mária Terézia založila Účtovnú dvornú komoru - Hofkammer). Kontrola má teda na tomto území pevné základy. No viac ako 40 rokov totality sa podpísalo aj pod túto oblasť. V spolkových krajinách Rakúska je kontrola ešte o "level" nezávislejšia, pretože riaditeľ napríklad dolnorakúskeho účtovného dvora má nielen svoj vlastný rozpočet , ale vykonáva sám aj personálnu politiku, čiže môže prijímať, povyšovať, ale aj prepúšťať kontrolórov, členov svojho tímu. Regionálna kontrola chráni finančné prostriedky samospráv, aby boli v našich organizáciách využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne.