Pozvánka na rozporové konanie k návrhu zákona

(Banská Bystrica - 12.06.2015)

Združeniu HK8 bola doručená pozvánka MF SR na rozporové konanie k uplatneným pripomienkam združenia k návrhu zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou. Rozporové konanie bolo zvolané na deň 15.06.2015 o 13,00 hod. na MFSR, 1. poschodie, kancelária č.d. 145S.