(Podkylava 18.-19.05.2017)

V dňoch 18. a 19. mája 2017 sa v Podkylave na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Podrobnejšie informácie v časti Činnosť združenia/Pracovné stretnutia

Osobitným bodom programu bola prezentácia Franza Bergera z Dolnorakúskeho účtovného dvora, v ktorej predstavil medzinárodnú organizáciu združujúcu regionálne kontrolné orgány pôsobiace v oblasti kontroly verejných financií EURORAI, jej hlavné ciele, formy a podmienky členstva. 

EURORAI má toho času 71 riadnych členov, 18 pridružených členov a 9 členov – pozorovateľov. Riadnymi členmi môžu byť kontrolné orgány priamo vykonávajúce kontrolu, napr. regionálne účtovné dvory v Nemecku, resp. Rakúsku a im obdobné orgány. Združenia kontrolných orgánov, ako napr. Združenie HK8, môžu získať štatút člena – pozorovateľa. O získanie takéhoto druhu členstva bude Združenie HK8 v budúcnosti uvažovať.