Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov v Košickej Belej

(Košická Belá - 21. a 22. júna 2016)

V dňoch 21. až 22. júna 2016 sa na pôde Košického samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov ôsmich samosprávnych krajov SR.

Predmetom diskusií  boli procesná a hmotnoprávna problematika kontroly vykonávanej krajskými kontrolórmi, najmä výkon finančnej kontroly, oblasť verejného obstarávania, účtovníctva, prijímania návratných zdrojov financovania. Kľúčovou témou bola informácia o praktických skúsenostiach z aplikácie nových zásad kontrolnej činnosti jednotlivých útvarov kontroly po prijatí nového zákona o finančnej kontrole a audite a diskusia o možnostiach legislatívnej formy procesných pravidiel kontroly vykonávanej samosprávami. Podrobnejšie informácie v časti Činnosť združenia/Pracovné stretnutia.


Súčasťou programu pracovného rokovania bolo aj stretnutie predstaviteľov Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov – HK8 s  prvým slovenským prezidentom zvoleným v priamych voľbách v rokoch 1999 – 2004, pánom Rudolfom Schusterom. Prínosom spoločného stretnutia boli nepochybne bohaté skúsenosti a cenné názory nielen z oblasti samosprávy.