Rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny na MV SR

(Bratislava 11.10.2019)

Pracovná skupina MV SR. Dňa 11. októbra 2019 sa uskutočnilo na Ministerstve vnútra SR rokovanie pracovnej skupiny k problematike nezávislej kontroly v územnej samospráve. Na rokovaní odzneli podrobnejšie informácie k záverom a odporúčaniam expertnej skupiny Rady Európy k tejto problematike a v následnej diskusii bolo zdôraznené, že hlavným kontrolórom samosprávnych krajov a miest a obcí vyplývajú zo zákona okrem samotnej kontroly aj ďalšie povinnosti a je diskutabilné, či najmä v menších obciach pri nízkych úväzkoch majú hlavní kontrolóri dostatok časového priestoru na dôsledné plnenie všetkých úloh. V tejto súvislosti informoval zástupca NKÚ SR Peter Bulla, že NKÚ SR uvažuje o vykonaní kontroly s cieľom overiť primeranosť podmienok, najmä výšku úväzkov, kontrolórov obcí vzhľadom na rozsah povinností a úloh, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.