Stretnutie expertnej skupiny RE so zástupcami hlavných kontrolórov

(Bratislava 5.6.2019)

V súvislosti s analýzou a hľadaním optimálneho riešenia nezávislej kontroly v samospráve sa na Ministerstve vnútra SR dňa 5. júna 2019 uskutočnilo stretnutie s expertnou skupinou Rady Európy. V expertnej skupine bola jedna členka z Dánska, dve z Ukrajiny a po jednom členovi z Veľkej Británie, Rakúska, Francúzska a z Grécka/Nemecka (Grék pôsobiaci v Nemecku). Za kontrolórov sa okrem mňa zúčastnili Ing. Budzák, Ing. Šinály a Ing. Kapášová (HK obce Láb). Každý člen expertnej skupiny na úvodnom stretnutí s predstaviteľmi MV SR prezentoval kontrolný systém svojej krajiny. Bolo nám prisľúbené, že tieto prezentácie MV SR nechá preložiť do slovenčiny a dá nám ich k dispozícii. Na samotnú výmenu informácií a otázky zo strany expertnej skupiny bol vyčlenený čas 1,5 hodiny, čo bolo vzhľadom na rozsah problematiky málo. Z vystúpení zástupcov kontroly v miestnej samospráve bolo zrejmé, že nemajú jednotný názor na to, ako by mala kontrola v obciach fungovať. Síce sa zhodli na potrebe väčšej nezávislosti HK, ale HK z Lábu mala skôr predstavu o nejakej komore, Ing. Budzák prezentoval názor, že kontrola by mala zostať stále súčasťou územnej samosprávy. Zástupca HK8 Ing. Kňažek prezentoval tie názory, na ktorých sa členovia HK8 zhodli, a to samostatný zákon o kontrole, nezávislosť postavenia HK vo vzťahu k exekutíve, ÚHK ako organizácia s právnou subjektivitou a rozpočtom s HK ako štatutárom, čo by okrem personálnych, organizačných a materiálnych podmienok mohlo riešiť aj nevykonateľnosť ustanovení niektorých zákonov (napr. pri porušení finančnej disciplíny na úrade je prakticky nemožné urobiť správne konanie a uložiť sankcie) a tiež vyššie právomoci vo vzťahu k vymožiteľnosti niektorých oprávnení kontroly, resp. povinností povinnej osoby (napr. nedodržanie termínov, nepredloženie požadovaných dokladov a pod.).