(Bratislava/Banská Bystrica 28.01.2019, doplnené 10.04.2019)

Po zodpovednom zvažovaní a získaní potrebných informácií sa naše združenie HK8 rozhodlo zapojiť do aktivít medzinárodnej organizácie EURORAI (European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions), ktorá združuje regionálne externé inštitúcie na kontrolu verejných financií, teda inštitúcie, ktoré boli zriadené na vykonávanie kontroly verejných financií. Členstvo v EURORAI môže mať formu riadneho člena, pridruženého člena alebo člena pozorovateľa. Keďže združenie HK8 nie je inštitúciou zriadenou na vykonávanie kontroly a teda v zmysle stanov organizácie sa nemôže stať riadnym členom, požiadalo združenie HK8 o prijatie za člena – pozorovateľa. Prihláška združenia HK8 bola odoslaná na generálny sekretariát EURORAI elektronicky 28. januára a poštou 29. januára 2019.


Na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2019 v Moskve, prezídium EURORAI schválilo prijatie Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR (HK8) za člena pozoravateľa. Združenie HK8 sa tak začlenilo do medzinárodnej organizácie združujúcej kontrolné orgány zriadené na kontrolu verejných financií.