(Bratislava 16.01.2019)

Dňa 16. januára 2019 sa na Ministerstve vnútra SR uskutočnilo v poradí už tretie rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny k riešeniu inštitútu hlavného kontrolóra. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia organizátora Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, Sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Združenia miest a obcí SR, Združenia hlavných kontrolórov Miest a obcí SR a na rokovanie bol po prvýkrát prizvaný zástupca združenia HK8 a tiež kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom rokovania bola prezentácia výsledkov analýzy fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve – inštitút hlavného kontrolóra, ktorú vypracoval Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.

V následnej diskusii vystúpil aj predseda združenia HK8, ktorý zdôraznil potrebu posilnenia nezávislého postavenia hlavného kontrolóra a tiež potrebu rozšírenia kompetencií o možnosť uloženia sankcie povinným osobám napríklad v prípade, ak nepredložia dokumenty požadované ku kontrole alebo v prípade nesplnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenia príčin ich vzniku.

Účastníci rokovania môžu zaslať pripomienky k predloženej analýze do 15. februára. Ministerstvo vnútra SR tiež požiada Radu Európy o zriadenie expertnej skupiny, ktorá po návšteve Slovenska v I. polroku 2019 vypracuje SWOT analýzu pre možný model fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve v podmienkach SR.